Regulamin serwisu

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis internetowy udostępniany jest Użytkownikom pod adresem smiechumor.pl
 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Administratora Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługa Serwisu polega na udostępnianiu Użytkownikom oprogramowania (Aplikacji), za pomocą którego możliwe jest prowadzenie procesów związanych z promocją twórczości Użytkownika (chodzi o publikowanie postów, zdjęć, filmów i linków). Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, po uprzednim wyrażeniu zgody na treść niniejszego Regulaminu.
 1. Definicje:
  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Administratorem Serwisu internetowego jest firma Outerspace z siedzibą o adresie: ul.Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
  • Usługodawca – właściciel Serwisu internetowego smiechumor.pl.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  • Usługi Serwisu – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające na wykonaniu usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu smiechumor.pl umieszczonego w domenie (dalej: „Serwis”), w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na Serwisie treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu.
 4. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub w wersjach nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Microsoft Edge 18362.1.0; Firefox 67.0.2; Safari 12.0; Google Chrome 75.0.3770.80; Opera 60.0.3255.151).
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 2 UŻYTKOWNIK

 

 1. Status Użytkownika Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
 2. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem jednak postanowień § 5 („Postanowienia Szczegółowe – Poszczególne usługi w ramach Serwisu”) poniżej.
 3. Status Użytkownika jest bezpłatny.

 

§ 3 SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
  • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
  • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność lub dobre imię innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
  • niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
  • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
  • niepodszywania się pod inne osoby;
  • powstrzymania się od umieszczania w Serwisie oraz przekazywania za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;
  • powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.
 1. Ponadto, podczas dyskusji pomiędzy Użytkownikami korzystającymi z Serwisu mają zastosowanie wszystkie obowiązujące podczas zwykłej rozmowy normy zachowania. W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik, może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej za pomocą formularza kontaktowego pod adresem: https://smiechumor.pl/kontakt/
 3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy w przypadku naruszenia Regulaminu przez innego Użytkownika Serwisu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://smiechumor.pl/naruszenia/

 

§ 4 PRAWA WYŁĄCZNE

 

 1. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie w zakresie niezbędnym do ich publikacji w serwisie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
  • treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
  • treści i materiały te są wolne od wad prawnych;
  • wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;
  • treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.
  1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści i innych materiałów, które:
  • są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  • są zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich;
  • są wulgarne, obsceniczne pornograficzne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;
  • są pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;
  • są reklamą lub niezamówioną informacją handlową;
  • służą do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania, zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;
  • umożliwiają nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.
 1. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu, pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu oraz przepisów prawa.
 2. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnych charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia materiału dodanego przez Użytkownika.

 

§ 5 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – POSZCZEGÓLNE USŁUGI W RAMACH SERWISU

 

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności następujące Usługi:
  • Udostępnianie zawartości Serwisu polegające na wyświetleniu strony zawierającej informacje o tematyce związanej z profilem Serwisu, w ramach której w szczególności udostępniane będą teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe itp.
 1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Usługodawcę miejscach Serwisu.
 2. Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia § 3 ust. 1 i/lub § 4 ust. 2 i 5.
 3. Usługodawca ma prawo bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego wątku/tematu w ramach Serwisu.
 4. Usługodawca może zmienić zasady funkcjonowania komentarzy.

 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może składać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://smiechumor.pl/kontakt/
 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – celem usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, formularzu rejestracyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne w Serwisie były eliminowane na bieżąco.
 3. Usługodawca zastrzega prawo do:
  • zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem odpowiedniej procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach;
  • okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu Usług;
  • zaprzestania, świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamianiu o tym fakcie Użytkowników.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.
 3. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Serwisu oraz Aplikacji,
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik w związku z niezawinionym przez Usługodawcę działaniem Aplikacji, jak również z tytułu ewentualnych utraconych korzyści przez Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, które są publikowane przez Użytkowników.

 

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług Serwisu, w tym w szczególności w celu dokonania personalizacji treści udostępnianych Użytkownikowi. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://smiechumor.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Serwisu w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku braku zgody Użytkownika na dokonane zmiany Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego wyświetlanie określonych treści z Serwisu.
 4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.